Informuję, że strona erp.info.pl od roku 2011 nie jest aktualizowana, ani na bieżąco zarządzana. Mimo tego pozostaje ciągle dostępna. Jeśli komuś przydadzą się zamieszczone tutaj artykuły, to proszę bardzo.

(http://erp.info.pl/strona-nie-jest-aktualizowana/)

Utrzymanie ruchu – CMMS

12 Sierpień 2011

Computerized Maintenance Management Systems (w skrócie CMMS) to ogólna popularna nazwa klasy systemów informatycznych odpowiedzialnych za gospodarkę remontową i utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, dowolnej instytucji czy organizacji. więcej »

(http://erp.info.pl/utrzymanie-ruchu-cmms/)

Wdrożenie pakietu TETA Constellation w firmie Eurocast to jedno z najbardziej rozbudowanych wdrożeń pakietów ERP w firmach produkcyjnych w Polsce w ostatnich latach. Objęło planowanie i sterowanie produkcją, zarządzanie magazynami, obsługę sprzedaży, zakup, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i integrację z mobilnymi terminalami. Wykorzystano wbudowany algorytm optymalizacji rozkroju umożliwiający przygotowywanie planów produkcyjnych przy minimalnej ilości powstających odpadów, mechanizm kontroli wielkości możliwej do obiecania i kolejkowanie zadań metodą skończonych możliwości produkcyjnych. więcej »

(http://erp.info.pl/produkcja-z-rozkrojem/)

Optymalizacja produkcji jest zwykle rozumiana jako proces poprawy systemu w celu zwiększenia jego efektywności. W niektórych aspektach może to oznaczać znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania, ale zasadniczo temat ten łączy się z ciągłym doskonaleniem, nieustannym poprawianiem i poszukiwaniem nowych lepszych sposobów organizacji produkcji. Wsparcie tego procesu zapewniają nowoczesne narzędzia informatyczne, np. systemy klasy ERP. Optymalizować można każdy obszar produkcji, choć najczęściej temat ten wiąże się z planowaniem. więcej »

(http://erp.info.pl/optymalizacja-produkcji/)

Istnieje kilka definicji pojęcia ERP (z ang. Enterprise resources planning)

APICS aktualnie definiuje ERP jako schemat organizacji, definiowania i standaryzowania procesów biznesowych niezbędny do efektywnego planowania i sterowania organizacją, dzięki któremu może ona wykorzystywać swoją wewnętrzną wiedzę do osiągania przewagi konkurencyjnej. (APICS Dictionary 11th Edition).
więcej »

(http://erp.info.pl/erp/)

W artykule omówiono zgodną z APICS filozofię nadrzędnego planowania produkcji obejmującą plan główny (Master Schedule) i harmonogram montażu końcowego (Final Assembly Schedule). W sposób szczególny skoncentrowano się na metodach wyliczania różnych rodzajów wskaźników ATP i CTP oraz ich wykorzystaniu przy potwierdzaniu zamówień sprzedaży w kontekście różnych strategii produkcji. Artykuł prezentuje praktyczną implementację tej filozofii pakiecie TETA Constellation.

  więcej »

(http://erp.info.pl/wskazniki-pab-atp-i-ctp-w-nadrzednym-harmonogramowaniu-produkcji/)

O tym, że zgoda buduje, niezgodna rujnuje, wie niemal każdy. A że prawda ta obowiązuje także przy wdrażaniu systemów informatycznych świadczą poniższe dwa przypadki firm, które zdecydowały się na zakup systemów informatycznych klasy ERP.
więcej »

(http://erp.info.pl/wdrozenia-erp/)

Istnieją cztery podstawowe mechanizmy bilansowania zasobów: plan RP realizowany na poziomie SOP, plan RCCP – na poziomie harmonogramu głównego, planowanie zasobów dystrybucyjnych (DRP II) i CRP – wyliczany na bazie MRP.

Każdy z powyższych mechanizmów ma inny cel i zakres, jednak ogólna filozofia jest taka sama.
więcej »

(http://erp.info.pl/rp-rccp-drpii-crp/)

Planowanie potrzeb dystrybucyjnych – DRP (z ang. Distribution Requirements Planning) służy do obliczenia potrzeb i planowania transportu w całej sieci dystrybucji na podstawie prognoz sprzedaży w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (centrach dystrybucyjnych, sklepach itp.) oraz zdefiniowanej struktury dystrybucji. więcej »

(http://erp.info.pl/drp/)

Większość firm posiada potrzebę udzielenia szybkiej odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub złożone zamówienie. W wielu przypadkach klient chce mieć natychmiastową odpowiedź, czy jesteśmy w stanie spełnić jego oczekiwania w zakresie wielkości i terminu dostawy, a jeśli nie, to oczekuje on alternatywnie odpowiedzi ile w zadanym terminie możemy mu dostarczyć i/lub w jakim terminie pełna wielkość zamówienia może zostać zrealizowana.
więcej »

(http://erp.info.pl/atp-ctp-ptp-w-erp/)

Harmonogram główny (Master Schedule) razem z MPS (Master Production Schedule)  jest najważniejszym elementem planowania nadrzędnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących system informatyczny klasy MRP II/ERP. Zawiera wyspecyfikowane wielkości prognozy, zmówień klientów i oczekiwanego spływu produkcji poszczególnych wyrobów finalnych lub kluczowych modułów bądź opcji w podziale na dni lub tygodnie. Obejmuje swoim horyzontem co najmniej całą długość cyklu produkcyjnego z procesem zamawiania włącznie. Dzięki wskaźnikowi ATP stanowi podstawę do przyjmowania nowych zamówień od klientów. Jest podstawowym źródłem danych do rozwinięcia MRP. Odpowiada za przełożenie planów taktycznych wyrażonych w SOP na konkretne decyzje operacyjne.
więcej »

(http://erp.info.pl/master-schedule/)

Przykład obliczeń MRP

22 Lipiec 2008

Wiele można pisać o algorytmie MRP, ale każdy, kto chce dokładnie poznać jego istotę musi choć raz spróbować wykonać obliczenia ręcznie. Niniejszy artykuł jest kontynuacją Algorytm u podstaw MRP II / ERP i zawiera dość szczegółowy przykład obliczeń zrealizowanych zgodnie z  wytycznymi stowarzyszenia APICS.
więcej »

(http://erp.info.pl/przyklad-obliczen-mrp/)

Strategia operacyjna

20 Lipiec 2008

Strategia operacyjna to – ogólnie mówiąc – strategia dotycząca obszarów produkcji i logistyki. Bywa, że jest mylona z decyzjami operacyjnymi, czyli podejmowanymi na najniższym szczeblu (poniżej decyzji taktycznych i strategicznych) w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa (np. finansach). W istocie strategia operacyjna wynika z przyjętej strategii biznesowej i obejmuje kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego stanowiąc podstawę do innych decyzji podejmowanych na szczeblu taktycznym i operacyjnym.
więcej »

(http://erp.info.pl/strategia-operacyjna/)

Dobrze wybrany system informatyczny będziemy prawdopodobnie użytkować przez blisko dziesięć lub nawet kilkanaście kolejnych lat. Umożliwi nam koncentrację na istocie naszego biznesu stając się podstawowym narzędziem codziennej pracy. więcej »

(http://erp.info.pl/wybor_erp/)

Każde urządzenie, maszyna czy samochód wymaga regularnego wykonywania przeglądów, wymiany części eksploatacyjnych i okresowego remontowania. Do tego dochodzą konieczne naprawy w razie awarii, potrzeba ewidencjonowania wykonanych prac i - co istotne - kontrola kosztów utrzymania ruchu. więcej »

(http://erp.info.pl/integracja-cmms-z-erp/)

Program w terminalu zintegrowany z ERP jest jego najważniejszym elementem. więcej »

(http://erp.info.pl/integracja-terminali-z-erp/)

Podkreślić należy, że MRP II nie jest czymś, co można określić jako skomplikowany wytwór współczesnej nauki. MRP II jest natomiast zbiorem sprawdzonych w praktyce zdroworozsądkowych zasad, modeli i procedur [1] więcej »

(http://erp.info.pl/algorytm_mrp/)

Pojęcie zlecenia (ang. order) jest bardzo szerokie… więcej »

(http://erp.info.pl/logistyka-produkcji-zleceniowej/)

Kanban, to opracowana przez Toyotę w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją będąca częścią zespołu metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem rozpowszechnionych w Stanach Zjednoczonych i Europie pod nazwą Lean Manufacturing (szczupłe wytwarzanie). Kanban jest obecnie najpopularniejszą metodą realizacji koncepcji Just-In-Time (dokładnie na czas).

więcej »

(http://erp.info.pl/kanbanmrpii/)
© 2023, Centrum informacji o ERP, http://erp.info.pl, Zbyszek Lisowski, tel. +48 601 205 182, e-mail: peritus@erp.info.pl