Integracja terminali z ERP

12 Maj 2008 (http://erp.info.pl/integracja-terminali-z-erp/)

Program w terminalu zintegrowany z ERP jest jego najważniejszym elementem.

Terminale są jak małe komputery, które tym różnią się od dużych pecetów, że doskonale nadają się do celów mobilnych przy jednoczesnym zachowaniu integracji z macierzystym systemem informatycznym firmy. W jednych i drugich obowiązuje podstawowa zasada: bez odpowiedniego programu nie mogą właściwie realizować stawianych przed nimi zadań.

Znamy wiele rodzajów terminali: tradycyjne (tzw. batch’owe) i radiowe, umożliwiające pracę w różnych wariantach transmisji danych o rozmaitej przepustowości i zasięgu. Mogą one być wyposażone w różne rodzaje czytników kodów jedno i dwuwymiarowych. Wśród innych kluczowych kategorii decydujących o wyborze jest także waga, wytrzymałość baterii i odporność na trudne warunki pracy (wstrząsy, wilgoć, niska temperatura). Istotnym czynnikiem bywa także wielkość i rodzaj ekranu (monochromatyczny, kolorowy LCD, dotykowy) oraz klawiatury, a także system operacyjny, w jakim pracuje terminal (z reguły jest to MS-DOS lub Windows CE, ale dostępne są także terminale pracujące w środowisku Unix lub Linux). Lecz tak naprawdę sercem każdego terminala jest program odpowiedzialny za realizację funkcji biznesowych. To od niego w znacznej mierze zależy, czy wdrożenie terminali w firmie zakończy się sukcesem.

Różnorodność wykorzystania terminali i konieczność ich dobrego dopasowania do indywidualnych potrzeb sprawia, że z reguły każdorazowo potrzebne jest napisanie aplikacji dedykowanych dla poszczególnych klientów. Zadanie to bierze na siebie dostawca sprzętu lub producent systemu ERP. Współcześnie wymagana jest bieżąca współpraca terminala z funkcjami lub usługami dostarczanymi przez aplikację umożliwiającymi bieżącą analizę w systemie ERP danych wprowadzonych przez terminal i natychmiastowe udzielanie odpowiedzi użytkownikowi. Z tego powodu łatwiej oprogramować terminal dostawcy systemu ERP. Ten w razie potrzeby może rozbudować dostępne w systemie interfejsy komunikacyjne lub nawet dokonać zmian w samych procedurach przetwarzania danych. Należy także zauważyć, że często kody kreskowe odczytywane przez terminal są kodami drukowanymi z systemu dostawcy, dlatego jemu łatwiej jest zinterpretować odczytany kod.

Obecnie można nawet kupić całą infrastrukturę u dostawcy ERP, który dostarczy klientowi sprzęt od partnera technologicznego wyspecjalizowanego w terminalach w cenie producenta. Dostawca systemu na podstawie oczekiwań klienta przedstawi w analizie propozycję pokazującą na diagramie procesowym szczegóły działania terminali, a następnie po akceptacji sprawnie je oprogramuje, wykorzystując kompetencje zdobyte w długookresowej współpracy z wybranym partnerem technologicznym. Dla klienta jest to rozwiązanie z finansowego punktu widzenia na ogół najbardziej korzystne i możliwe do realizacji w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym, gdyż nie wymaga dodatkowych wysiłków na działania integrujące system terminali z ERP. Ponadto cała odpowiedzialność za poprawną komunikację leży po stronie jednej firmy.

Z technicznego punktu widzenia program działający w terminalu jest najczęściej biblioteką programu komunikacyjnego współpracującego bezpośrednio z usługami lub interfejsami API dostępnymi w systemie ERP. Program ten nie jest ulokowany w terminalu, lecz na stacjonarnym komputerze i komunikuje się z terminalem poprzez nadajniki radiowe – Access Pointy przesyłając do niego ekrany oraz odbierając informacje z klawiatury oraz czytnika kodów.

W celu zwiększenia szybkości działania program komunikacyjny może współdzielić serwer aplikacyjny z systemem ERP lub być z nim połączony dodatkowym łączem dużej przepustowości.

Terminale przechowujące program we własnej pamięci wymagają okresowego komunikowania się z systemem. Może to odbywać się np. przy użyciu stacji dokującej lub poprzez GPRS. Rozwiązanie takie jest zwykle tańsze, gdyż nie wymaga budowy infrastruktury radiowej, ale nie jest w nim możliwa bieżąca współpraca z systemem ERP i korzystanie z całości bazy danych, a informacje zebrane przez terminal trafiają do systemu z opóźnieniem.

Przykład 1. Weryfikacja dostaw

Przy pomocy terminala można skontrolować poprawność dostawy już na rampie lub jeszcze przed rozładunkiem samochodu. Oczywiście najlepiej, gdyby dostawca etykietował wyrób np. w sposób zgodny ze standardem ODETTE. Dzięki temu z etykiety umieszczonej na pojemniku lub palecie można w łatwy sposób odczytać z kodów kreskowych takie informacje, jak indeks pozycji kartotekowej, ilość czy symbol dostawcy. W przeciwnym wypadku brakujące dane należy wprowadzić ręcznie na klawiaturze terminala. Informacja przy użyciu sieci radiowej trafia do systemu, gdzie sprawdzana jest zgodność dostawy z zamówieniem. Jeśli nie ma różnic, to pracownik od razu na ekranie terminala otrzymuje potwierdzenie, towar zostaje przyjęty, a w systemie automatycznie generowany jest dokument przyjęcia (PZ). Jeśli zaistnieją rozbieżności w dostawie w stosunku do zamówienia, to może zostać podjęta decyzja o jej cofnięciu lub przyjęciu tymczasowym na magazyn depozytowy do wyjaśnienia.

Przykład 2: Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Podstawą zarządzania magazynem wysokiego składowania są lokalizacje, ich rozmieszczenie i pojemność. Dla każdego towaru przyjmowanego na magazyn (np. po pomyślnie przeprowadzonej weryfikacji dostaw) system powinien zaproponować optymalną lokalizację. Wybór lokalizacji dokonuje się w systemie ERP z uwzględnieniem takich czynników jak wymiary i masa towaru oraz dostępność miejsca na poszczególnych lokalizacjach, jak również – co być może najważniejsze – optymalne położenie dla danego towaru z punktu widzenia np. jego dostępności lub położenia innych dostaw od danego kontrahenta lub na daną pozycję kartotekową.

Na życzenie magazyniera system podpowiada optymalną lokalizację dla wybranego towaru, jednocześnie zostaje ona tymczasowo zarezerwowana pod kątem danej dostawy. Informacja, którą otrzymuje pracownik zawiera dostatecznie szczegółowe dane dotyczące regału, półki, przegrody itp., a czasami także sposobu umieszczenia danego towaru w danej lokalizacji.

Pracownik zawozi towar na miejsce i potwierdza to w terminalu. Potwierdzenie może przybrać formę odczytania kodu kreskowego umieszczonego przy lokalizacji. W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana zaproponowanego położenia. Nową lokalizację podpowiada system lub wybiera pracownik wprowadzając odpowiedni kod do terminala.

Reguły dotyczące układania towarów na lokalizacjach dotyczą zarówno magazynu materiałowego, jak i wyrobów gotowych. Mogą one być także stosowane do magazynów półproduktów, odpadów i narzędzi.

Przykład 3. Weryfikacja numerów serii

W niektórych branżach bardzo ważna jest szczegółowa identyfikacja numerów serii zarówno w zakresie operacji magazynowych, jak również rejestracji zużytych składników do poszczególnych partii wyrobów gotowych. Aby sprostać temu wyzwaniu wszystkie dostawy powinny posiadać etykietę z numerem serii w kodzie kreskowym. Jeśli kontrahent nie dołącza kodu z numerem serii towaru, to osoba przyjmująca dostawę umieszcza na każdym opakowaniu wydrukowaną z systemu etykietę. Równolegle numer serii zostaje przypisany do poszczególnych pozycji dokumentu przyjęcia (PZ).

Następnie przy wszystkich operacjach magazynowych realizowanych przy użyciu terminala pracownicy posługują się numerem serii odczytując go z kodu kreskowego. Dotyczy to także wydawania na produkcję; wewnętrzna dokumentacja produkcyjna (raporty produkcyjne) wiąże konkretne partie wyrobów gotowych ze zużytymi numerami serii składników.

Przykład 4. Rejestracja produkcji

Na wielkich halach produkcyjnych, gdzie położenie sieci komputerowej jest znacznie utrudnione, a pracownicy nie mogą być „uwiązani” do swoich miejsc, bardzo dobrze w rejestracji produkcji sprawdzają się przenośne terminale.

Pracownik przy użyciu terminala może zarówno odbierać od przełożonego lub planisty polecenia realizacji konkretnych operacji technologicznych, jak również rejestrować wykonaną produkcję. Wprowadza do terminala wykonaną operację i odczytuje kody kreskowe ze zużywanych komponentów dodatkowo każdorazowo podając ilość. Może również odczytać terminalem kod kreskowy maszyny oraz kody kreskowe z wizytówek pracowników realizujących zadanie. Wszystkie informacje są rejestrowane bezpośrednio w miejscu ich powstawania i w momencie pojawienia się zostają zapisane w bazie systemu ERP.


Możesz śledzić komentarze do tego wpisu dzięki kanałom RSS 2.0. Komentarze są w chwili obecnej zamknięte, ale możesz trackback z własnej strony.

W chwili obecnej nie ma możliwości komentowania tego artykułu.

© 2022, Centrum informacji o ERP, http://erp.info.pl, Zbyszek Lisowski, tel. +48 601 205 182, e-mail: peritus@erp.info.pl