Mechanizmy RP, RCCP, DRP II I CRP

4 Czerwiec 2009 (http://erp.info.pl/rp-rccp-drpii-crp/)

Istnieją cztery podstawowe mechanizmy bilansowania zasobów: plan RP realizowany na poziomie SOP, plan RCCP – na poziomie harmonogramu głównego, planowanie zasobów dystrybucyjnych (DRP II) i CRP – wyliczany na bazie MRP.

Każdy z powyższych mechanizmów ma inny cel i zakres, jednak ogólna filozofia jest taka sama.

Plan RP

Plan RP (ang. Resource Planning) jest obliczany na podstawie planu produkcji (Production Plan) będącego częścią SOP. Jego celem jest ustalenie, jakie potrzebne są inwestycje w krytyczne zasoby, aby plan SOP mógł zostać zrealizowany. Z tego powodu plan RP musi być realizowany z odpowiednio dużym wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie inwestycji w zasoby (np. nowe maszyny). Przy jego wyliczaniu bazuje się na strukturze zapotrzebowania na zasoby (Bill of Resources).

Plan RCCP

Plan RCCP (ang. Rough-cut capacity planning) powstaje na bazie harmonogramu głównego (Master Schedule), jest więc już bardziej dokładny i może obejmować więcej zasobów, ale ma też krótszy horyzont czasowy. Jego zadaniem nie jest odpowiedzenie na pytanie, jakie potrzebne są inwestycje w krytyczne zasoby, tylko sprawdzenie, czy przy aktualnie dostępnych zasobach możliwa jest realizacja harmonogramu głównego. Dlatego jego horyzont wyznacza całkowity cykl wytwarzania (lead time). W razie wystąpienia przeciążeń możliwe jest jedynie nieznaczne zwiększenie dostępności zasobów np. poprzez pracę w godzinach nadliczbowych, a jeśli to nie pomoże – konieczne staje się wprowadzenie zmian w harmonogramie głównym.

Plan DRP II

Plan zasobów dystrybucyjnych DRP II (ang. Distribution Resources Planning) powstaje na bazie planu potrzeb dystrybucyjnych DRP (z ang. Distribution Requirements Planning). Uwzględnia zasoby dystrybucyjne potrzebne do zrealizowania planu DRP.

Plan CRP

Plan zapotrzebowania na zasoby CRP (ang. Capacity requirements planning) jest tworzony na bazie wyników rozwinięcia MRP i służy do dokładnego sprawdzenia, czy realizacja planu MRP jest możliwa.

Prezentacja obliczeń

W pierwszym kroku oblicza się obciążenie nominalne. Sposób jego wyliczenia zależy od źródła danych (rodzaju planu). Następnie po podzieleniu przez efektywność danego zasobu uzyskiwana jest wielkość całkowitego obciążenia i porównuje się ją z dostępną mocą. Wyniki mogą być prezentowane w ujęciu dla konkretnego okresu czasu (dnia, tygodnia, miesiąca) lub dla konkretnego zasobu. W razie wystąpienia przeciążeń można przejść do przeanalizowania szczegółów obciążenia normatywnego dla danego stanowiska w zadanym okresie w celu podjęcia dalszych działań. Podejmowane decyzje mogą zależeć od tego w jakiej strefie czasowej następuje przeciążenie, stąd wyszczególnienie granic czasowych DTF i PTF.

 

Dane mogą być prezentowane w postaci wykresu dla pojedynczego zasobu.

Najbardziej wygodną formą prezentacji obciążeń jest tabela pokazująca wielkość obciążenia dla wszystkich zasobów i okresów czasu z odpowiednim kolorowaniem komórek prezentujących przeciążenia lub niedociążenia.

Tags: , , , ,


Możesz śledzić komentarze do tego wpisu dzięki kanałom RSS 2.0. Komentarze są w chwili obecnej zamknięte, ale możesz trackback z własnej strony.

W chwili obecnej nie ma możliwości komentowania tego artykułu.

© 2022, Centrum informacji o ERP, http://erp.info.pl, Zbyszek Lisowski, tel. +48 601 205 182, e-mail: peritus@erp.info.pl